جداول قیمت گذاری

طرح نامحدود

تومان۱۸۰۰/ ماه

 • ۲۰ صفحه، گالری و وبلاگ
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • ۲ گیگابایت حافظه
 • ۲ مشارکت کننده

طرح استاندارد

تومان۲۹۰۰/ ماه

 • ۲۰ صفحه، گالری و وبلاگ
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • ۲ گیگابایت حافظه
 • ۲ مشارکت کننده

طرح کسب و کار

تومان۵۵/ ماه

 • ۲۰ صفحه، گالری و وبلاگ
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • ۲ گیگابایت حافظه
 • ۲ مشارکت کننده

طرح استاندارد

تومان۱۵۰۰/ ماهلورم ایپسوم متن ساختگی

 • ۲۰ صفحه، گالری و وبلاگ
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • ۲ گیگابایت حافظه
 • ۲ مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل
 • دامنه سفارشی

طرح استاندارد

تومان۱۵۰۰/ ماهلورم ایپسوم متن ساختگی

 • ۲۰ صفحه، گالری و وبلاگ
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • ۲ گیگابایت حافظه
 • ۲ مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل
 • دامنه سفارشی

طرح استاندارد

تومان۱۵۰۰/ ماهلورم ایپسوم متن ساختگی

 • ۲۰ صفحه، گالری و وبلاگ
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • ۲ گیگابایت حافظه
 • ۲ مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل
 • دامنه سفارشی

طرح استاندارد

تومان۱۵۰۰/ ماه

 • ۲۰ صفحه، گالری و وبلاگ
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • ۲ گیگابایت حافظه
 • ۲ مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل
 • دامنه سفارشی

طرح نامحدود

تومان۳۵/ ماه

 • ۲۰ صفحه، گالری و وبلاگ ها
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • ۲ گیگابایت حافظه
 • ۲ مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل
 • دامنه سفارشی

طرح طلایی

تومان۱۹۰۰/ ماه

 • ۲۰ صفحه، گالری و وبلاگ
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • ۲ گیگابایت حافظه
 • ۲ مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل
 • دامنه سفارشی

طرح استاندارد

تومان۱۰۰۰/ ماه

 • ۲۰ صفحه، گالری و وبلاگ
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • ۲ گیگابایت حافظه
 • ۲ مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل

طرح طلایی

تومان۸۵۰۰/ ماه

 • ۲۰ صفحه، گالری و وبلاگ
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • ۲ گیگابایت حافظه
 • ۲ مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل

طرح استاندارد

تومان۱۵/ ماهعنوان زیر محصول

 • ۲۰ صفحه، گالری و وبلاگ
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • ۲ گیگابایت حافظه
 • ۲ مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل

طرح طلایی

تومان۵۵/ ماهعنوان زیر محصول

 • ۲۰ صفحه، گالری و وبلاگ
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • ۲ گیگابایت حافظه
 • ۲ مشارکت کننده
 • وب سایت موبایل

آخرین دیدگاه‌ها